Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji sp1wasilkow.pl/.

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-01.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły, adres e-mail: dyrektor@sp1wasilkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 71-85-291. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek szkoły jest usytuowany bezpośrednio przy ulicy Mickiewicza, gdzie znajduje się główne wejście do placówki. Do wejścia  prowadzi chodnik z kostki brukowej, bez  uskoków   i barier.  Z lewej strony schodów prowadzących do wewnątrz budynku znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych.  Przy drzwiach głównych  znajduje się dzwonek, za pomocą którego można wezwać pracownika szkoły.
 2. Drzwi wewnętrzne przy portierni  zabezpieczone są domofonem.  Pracownik dyżurujący

w portierni udziela wchodzącym niezbędnych informacji jak również sprawuje kontrolę osób wchodzących i wychodzących.

 1. Do budynku można wejść z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest wyposażenie psa w kaganiec oraz prowadzenie  go na smyczy.
 2. Tablica informacyjna dotycząca rozkładu pomieszczeń znajduje się tuż po wejściu do budynku, przy portierni.
 3. Na terenie szkoły znajduje się parking szkolny dostępny dla pracowników, rodziców i gości. Wjazd na parking znajduje się przy ulicy Kościelnej. Parking nie posiada miejsc wydzielonych dla osób niepełnosprawnych. Z parkingu do wejścia głównego prowadzi chodnik bez uskoków i barier.
 4. Osoby niepełnosprawne na wózkach mogą  dostać się również do części sportowej budynku – hala sportowa. Wejście do tej części szkoły znajduje się przy parkingu  i posiada podjazd dla wózków.
 5. Parter budynku, gdzie znajdują się: kancelaria, sekretariat uczniowski, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektora, biblioteka z czytelnią oraz stołówka to przestrzeń dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do pozostałych pomieszczeń na piętrze  I i II, oraz do podpiwniczenia szkoły prowadzą schody.  W budynku nie ma windy.
 6. Budynek nie posiada toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 7. W budynku nie ma urządzeń ani środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących takich jak pętle indukcyjne itp.
 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Data dodania: 2021-04-01 14:40:00
Data edycji: 2021-11-12 10:17:14
Ilość wyświetleń: 2371

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej