Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Organizacja pracy szkoły od 17 maja

Organizacja pracy szkoły od 17 maja

Ogólne zasady organizacji pracy od 17 maja 2021

W dniach 25-27 maja nie ma zajęć dydaktycznych - w tych dniach odbywają się egzaminy ósmych klas.                

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu lub kancelarii szkolnej; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły;
 • szkoła prowadzi ewidencję osób z zewnątrz wchodzących na teren placówki;
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. Termometry bezdotykowe do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie.
 4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 5. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane, wietrzone i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

 

 

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania                w przestrzeni publicznej.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły, pomieszczeń szatni zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust              i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, dziecku może być zmierzona temperatura. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 6. Podczas przerw uczniowie ograniczają wyjścia na korytarz - tylko w uzgodnieniu z nauczycielem. Na przerwach wskazane jest noszenie maseczki.
 7. Nauczyciel ma prawo żądać od ucznia, aby w szczególnych przypadkach założył maseczkę.  
 8. Przed wejściem do sali konieczne jest dezynfekowanie rąk płynem znajdującym się w dozowniku w każdej klasie. Każdy uczeń może mieć swój środek do dezynfekcji rąk.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Zajęcia opiekuńcze odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach lekcyjnych.
 11. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.
 12. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

 

 

Data dodania: 2021-05-14 11:56:57
Data edycji: 2021-05-14 12:26:48
Ilość wyświetleń: 357
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook