Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

Wnioski o stypendium socjalne na rok szkolny 2021/2022

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 można pobrać w sekretariacie uczniowskim

od 1 września 2021 r.

 

Wypełnione wnioski należy dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2021 r.

 

Wnioski złożone po 15 września nie będą rozpatrywane.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn.zm) kryterium dochodowe wynosi - 528 zł netto na osobę w rodzinie.

 

Świadczenia pomocy materialnej w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów o charakterze socjalnym to:

 - stypendia szkolne

 - zasiłki szkolne

 

Stypendium szkolne

Termin składania wniosków o pomoc w formie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 września danego roku.

  Wysokość stypendium wynosi od  99,20zł  miesięcznie.

Do dnia 31.12.2021 r. dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi  528 zł/netto na osobę w rodzinie.

  W art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2020.1327 z późn. zm.) określono, że stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,[…].

Zasiłek szkolny

  Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu z powodu śmierci rodzica.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.  Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, obecnie wynoszącego 124,00zł.

 Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wasilków znajdują się w Uchwale nr XXII/151/16 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wasilków (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2016. poz. 2720).

Data dodania: 2021-08-18 17:06:38
Data edycji: 2021-08-30 23:37:32
Ilość wyświetleń: 360
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook