Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Informacje dla rodziców i uczniów

Informacje dla rodziców oraz zasady dla uczniów

przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w maju 2021 r.
w Szkole Podstawowej nr 1 IM. KS. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie

na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych CKE, GIS oraz MEN  w związku z przeprowadzeniem egzaminów w 2021r.

 1. Na egzamin może przyjść zdający bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 3.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 1. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż:

 przystępujących do egzaminu lub zaangażowanych w przeprowadzenie egzaminu.

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, kalkulatorów, maskotek i toreb.
 2. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki w przypadku egzaminu z matematyki, które przynosi do szkoły w przezroczystej koszulce na dokumenty. Nie można pożyczać przyborów od innych.
 3. Uczeń może przynieść na egzamin własną butelkę z wodą i stawia ją na podłodze,  przy nodze stolika by przypadkowo nie zalać arkusza egzaminacyjnego.
 4. Czekając na wejście do szkoły, po wejściu do szkoły albo sali egzaminacyjnej uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 5. Uczeń wchodzący do szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce korzystając z  przygotowanego przez szkołę płynu. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.
 6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie uczniowie z zakrytymi maseczką ustami i nosem, a w przypadku uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa- w przyłbicy. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Uczeń będzie mógł zdjąć maseczkę dopiero w sali egzaminacyjnej podczas pracy z arkuszem, jednak – jeżeli uzna to za właściwe – może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.
 7. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić ucznia o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu. Aby uniknąć tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu uczniowie są zobowiązani przestrzegać zasad wprowadzonych przez dyrektora szkoły tj.:
  1. stawić się w szkole na godzinę wyznaczoną przez dyrektora szkoły , tzn. 8.30
  2. wchodzić do szkoły wyznaczonym wejściem i przemieszczać się zgodnie z zaleceniami nauczycieli nadzorujących wpuszczanie uczniów do poszczególnych sal

Wyznaczono 2 wejścia do szkoły:

 • wejście od strony parkingu – do sali nr 1 (hala sportowa)
 • wejście głównie – do sal na II piętrze

 

 1. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej odbywa się losowanie numeru stolika.
 2. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem uczniom zostanie przypomniane, że na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 3. Po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń ma dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 4. Po zakończeniu egzaminu uczniowie zobowiązani są opuścić szkołę i nie gromadzić się przed nią, a wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.
 1. Uczeń jest zobowiązany podczas egzaminu zakrywać usta i nos kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby rozdać arkusz egzaminacyjny lub odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  2. wychodzi do toalety,
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 2. Uczeń jest zobowiązany pamiętać o:
  1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
  2. niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
  3. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 3. Na egzaminie obowiązuje strój galowy.
 4. Uczeń nie korzysta z szatni. Ubranie wierzchnie może zawiesić na krześle.
Data dodania: 2021-05-02 12:42:23
Data edycji: 2021-05-02 12:44:42
Ilość wyświetleń: 238

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook